En utredning om interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem

BESKRIVNING AV ARBETET

I arbetet kartlades olika åtgärder i havsområden, genom vilka problemen orsakade av depåer av näringsämnen kunde ingripas. Med åtgärder i havsområden avses i denna kartläggning sådana åtgärder, som har som mål att minska mängden näringsämnen som frigörs från sedimenten och eventuellt avlägsna/minska näringsämnen. Utredningen publicerades i 2018.

Utredningen ger en bra kunskapsbas för att ta upp teman även i HELCOM. HELCOMs ministermöte 2018 antog en resolution om att HELCOM utarbetar och tillämpar ett ramverk för riskuppskattning och inleder arbetet med att utarbeta principer för regionala anvisningar för att kontrollera de interna näringslagren. Arbetet pågår.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet

192 500 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Vahanen Environment Oy, Centrum Balticum

Esa Salminen/ Vahanen Environment Oy ja Henrik Ringbom/Centrum Balticum

Påstående:
https://vahanen.com/fi/referenssit/itameren-sisaisten-ravinnevarastojen-merkitysta-ja-vahentamismahdollisuuksia-koskeva-selvitys/