En plan för uppskattning av nedfall av PCDD/F- och kvicksilver

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet är att fastställa den nuvarande mängden kontaminanter som hamnar i Östersjön via Kymmene älv samt faktorer som påverkar detta. På basen av erhållna resultat skapas nedfallsmodeller av PCDD/F- och kvicksilverföreningar, som kan utnyttjas i simulering av det årliga nedfallet.

Undersökningen om nedfallet av skadliga ämnen i Kymmene Älv har slutförts i sin helhet och rapporten ’Uppskattning av nedfallet av PCDD/F och kvicksilver’ har publicerats 2018. Resultaten bidrog nog med osäkerhet och för tillfället övervägs ett fortsättningsprojekt med undersökning av havsområdet.

TIDTABELL

2017 – 2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

17 800 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

NTM-centralen i Sydöstra Finland (beställaren), Kymijoen vesi ja ympäristö ry (genomförande av utredningen)

Visa Niittyniemi / NTM-centralen i Sydöstra Finland

Slutrapport:
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2020/05/Haitta-ainetutkimuksen-raportti.pdf