En näringsbelastningsmodell som beaktar skiftets särdrag och utveckling av modellen, ett fortsättningsprojekt (LOHKO II)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet fortsätter att precisera VEMALA/ICECREAM-näringsbelastningsmodellen och gör ekonomigranskning. Målet är att så noggrant som möjligt beskriva belastningen av olika typer av åkrar i deras nuvarande läge och hur olika odlingsalternativ påverkar belastningen samt kostnadseffekten hos belastningsminskande åtgärder för gårdarna. Detta gör att man bättre kan bedöma möjligheterna att uppnå de mål för minskad näring som ställts upp för vattendrag och havsområden och kostnadseffektiviteten hos dessa åtgärder samt främja användningen av effektiva vattenvårdsåtgärder på gårdarna.

TIDTABELL

2017-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Spetsprojekt för vatten- och havsvård, MM

400 000 €, (MM 195 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK