DTS-metoden – kompostering av organiskt avfall

BESKRIVNING AV ARBETET

DTS har utvecklat en återvinningsmetod med vilket organiskt avfall kan göras till ett användbart näringsrikt jordförbättringsmedel.

I projektet framgick det, att metoden passar väldigt bra till en övergripande hantering av bland annat spillning, rötslam och livsmedelbaserat avfall. Metoden är en maskinell process med vilket organiskt avfall bearbetas snabbt, till och med inom 24h, till en säker, nästan luktfri, organisk, näringsrik, finfördelad och torr samt ren slutprodukt. Beroende på vilket avfallskomponent som används, passar slutprodukten till jordförbättring, återvunnet gödslingsmedel, fibermaterial och till och med som bas för foderproduktion. På basen av sina egenskaper döptes metoden om och kallas för en mikrotermisk metod eller process.

Genom en maskinell behandling kan organiska avfallsprodukter malas till gryn och förvaras i säckar, vilket underlättar förvaringen, transporten och hanteringen samt utspridningen och är därför även ekonomiskt lönsamt.

TIDTABELL

1.2.2018 – 31.10.2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

230 590 € (JSM 161 420 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Digi Toilet Systems Oy

www.dtso.fi