CoastNet LIFE (Kust-LIFE)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet Kust-LIFE är att förbättra tillståndet i Natura 2000-nätverk av naturtyper längs kusten och i skärgården samt skyddsnivån av direktivarter genom aktiva vård- och iståndsättningsåtgärder. Målet är att skapa ett välfungerande nätverk av livsmiljöer. Inom ramen för projektet utarbettas två skötsel- och användningsplan med beaktande av havsnaturen. Planerna stöds med kartlläggningar av undervattensmiljön. Därtill strävar man efter att harmonisera skötsel- och användningsplanerna med rekommendationerna och riktlinjerna för HELCOM MPA -områdenas skötsel- och användning.

TIDTABELL

2018-2025

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

LIFE luonto +

8,7 milj. € (Finlands andel 3,5 milj. €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Forststyrelsen – Naturtjänster

Forststyrelsen / Anu Riihimäki

http://www.metsa.fi/rannikkolife