Återvinning av näringsämnen ur avloppsslam genom kolning (Lietehiili)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet är att främja återvinning av avloppsvattenbaserad kol och näringsämnen genom att undersöka, hur kolningsprocessens omständigheter påverkar slutproduktens kvalitet och dess lämplighet i olika användningsändamål. Användningsändamål som granskas är bl.a. användning av kol som jordförbättringsämne och gödsel. I projektet utnyttjas en utvecklar pyrolysteknologi (pilot-utrustning) i en industriell skala.

TIDTABELL

1.10.2018-31.11.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

455 500 € (MM 320 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingforsregionens miljötjänster samkommunet (HRM), Gasum och Naturresursinstitutet

www.hsy.fi/lietehiili