Återvinning av näringsämnen I slammet med hjälp av en elektrokemisk vattenreningsmetod

BESKRIVNING AV ARBETET

Vatten som fyller kraven i EU:s dricksvattenstandard produceras av flytgödseln. Upplösta näringsämnen i vatten omvandlas till fasta näringsämnen och de avlägsnas till flock som kan spridas till åkrar och därmed ersätta konstgödsel.

TIDTABELL

1.11.2018 – 31.12.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

175 550 € (JSM 79 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Axolot Solutions Finland Oy

https://axolotsolutions.com/contact/