BESKRIVNING AV STYRMEDEL

KEMERA-stöd styrs i nödvändig utsträckning till planering och genomförande av vatten­skydds­konstruktioner, såsom sedimenterings­­bassänger, flödesreglering, ytavrinning och våtmarker.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I Kemera-projekten justeras vattenskyddsstrukturernas tillräcklighet och dimensionering. Kemera-finansiering beviljas för projekt för vård av skogsnaturen, varav 85 % har att göra med restaurering och skydd av småvatten.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Finlands skogscentral


SAMARBETSINSTANSER

Naturresursinstitutet (LUKE), Tapio Oy