BESKRIVNING AV STYRMEDEL

KEMERA-stöd styrs i nödvändig utsträckning till planering och genomförande av vatten­skydds­konstruktioner, såsom sedimenterings­­bassänger, flödesreglering, ytavrinning och våtmarker.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Inom Kemera-projekt kontrolleras tillräckligheten och dimensioneringen av vattenskyddskonstruktioner. Kemera-finansiering beviljas för projekt för vård av skogsnaturen, av vilka 85 % har samband med iståndsättning och skydd av små vattendrag.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Finlands skogscentral


SAMARBETSINSTANSER

Naturresursinstitutet (LUKE), Tapio Oy