Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Nedskräpning

  • Konventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och andra ämnen (Förordning 34/1979, Londonkonventionen)
  • Den internationella konventionen om förhindrande av havsförorening från fartyg från 1973 och protokollet från 1978 (Förordning 51/1983, MARPOL)
  • Bestämmelserna om hanteringen av dagvatten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om vattentjänster (119/2001) och lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010)
  • Nedskräpningsförbudet i avfallslagen (646/2011)
  • Statsrådets förordning om avfall (179/2012) innehåller bestämmelser bland annat om ordnande av avfallshantering och om sortering
  • Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014), genom vilken EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) verkställs
  • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordning (713/2014)
  • Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
  • Finlands strategi för sjötrafiken för åren 2014–2022