Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Kommersiella fiskar

 • Hotade arter i Finland – Röda boken (2010)
 • EU:s förordning (1380/2013) om den gemensamma fiskeripolitiken
 • Jaktlag (615/1993)
 • Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994)
 • Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv (190/2008)
 • Lagen om fiske (379/2015) och – förordning 1360/2015
 • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
 • Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005, SMB-lagen)
 • Naturvårdslagen (1096/1996) och -förordning (160/1997)
 • Planering av vindkraftsutbyggnad (2012) genom landskapsplaner.
 • Anvisningen om muddring och deponering av sediment (2015)
 • Den nationella planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket 2015
 • Det nationella programmet för yrkesfiske 2015
 • VELMU – programmet för inventering av den marina undervattensmiljön 2004–2015
 • Skydds- och användningsplan för öringsbestånden i Finska viken (2001)
 • Finlands nationella förvaltningsplan för ål (2008), genom vilket EU:s förordning (1100/2007) om åtgärder för återupplivning av ålbeståndet har verkställts
 • Handlingsplan för att förbättra tillståndet hos hotade naturtyper (2011)
 • Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar (2007)
 • Nationell fiskvägsstrategi (Statsrådets principbeslut 8.3.2012)
 • Den nationella lax- och havsöringsstrategin 2020 för Östersjöområdet (Statsrådets principbeslut 16.10.2014)
 • För naturen – till nytta för människan. Handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2012–2020, med hänsyn till bekämpningen av invasiva främmande arter (Statsrådet principbeslut 21.12.2006)