Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Havsbottnens integritet

 • Hotbedömning av Finlands naturtyper (LuTU) (2008)
 • Hotade arter i Finland – Röda boken (2010)
 • Nuläget och behov av utveckling inom skyddet av naturtyper – Lagstadgade skyddsmetoder (2013)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering (2014/89/EU, havsplaneringsdirektivet)
 • Konventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och andra ämnen (Förordning 34/1979, Londonkonventionen)
 • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
 • Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005, SMB-lagen)
 • Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005, SMB-lagen)
 • Vattenlagen (587/2011)
 • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordning (713/2014)
 • Statsrådets förordning med vilken konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Förordning 2/2000) har verkställts
 • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
 • Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
 • Naturvårdslagen (1096/1996) och -förordning (160/1997)
 • Vattenlagen (587/2011) som en metod att genomföra Natura 2000 i havsområdena
 • Planering av vindkraftsutbyggnad (2012) genom landskapsplaner.
 • 149. Anvisningen om muddring och deponering av sediment (2015)
 • Finlands kuststrategi, med vilken EU:s rekommendation om genomförandet av integrerad användning och vård av kustområden i Europa (2002/413/EY) har verkställts
  VELMU – programmet för inventering av den marina undervattensmiljön 2004–2015
 • Handlingsplan för att förbättra tillståndet hos hotade naturtyper (2011)
 • Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar (2007)
 • För naturen – till nytta för människan. Handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2012–2020, med hänsyn till bekämpningen av invasiva främmande arter (Statsrådet principbeslut 21.12.2006)
 • Det riksomfattande strandskyddsprogrammet (Statsrådets principbeslut 20.12.1990) som ett led i skyddet av naturtyper
 • Statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen (30.11.2000)