Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande arter

  • EU:s förordning (1143/2014/EU) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
  • Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015)
  • Statsrådets förordning med vilken konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Förordning 2/2000) har verkställts
  • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
  • För naturen – till nytta för människan. Handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2012–2020, med hänsyn till bekämpningen av invasiva främmande arter (Statsrådet principbeslut 21.12.2006)
  • Den nationella strategin för främmande arter (Statsrådets principbeslut 15.3.2012)
  • Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken, Statsrådets redogörelse för bekämpning av främmande arter (2009)