Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande ämnen i matfisk

 • EU:s förordning (850/2004) om långlivade organiska föreningar, ändrad genom förordning 519/2012
 • EU:s nya direktiv om miljökvalitetsnormer (2013/39/EU), vilken har verkställts nationellt genom förordning 1308/2015
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
 • EU:s förordning (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 • EU:s förordningar om biocidprodukter (528/2012) och (1107/2009) om utsläppande v växtskyddsmedel på marknaden.
 • SYKEs lägesbildssystem BORIS
 • Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (FördrS 15/1983, CLRTAP)
 • Protokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från 1979 (FördrS 40/2005, Göteborgsprotokollet)
 • Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 1979, protokollet om långlivade organiska föreningar (FördrS 68/2003, CLRTAP-POPs-protokollet)
 • Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (FördrS 34/2004, POP)
 • Nationell verkställighetsplan för skyldigheterna enligt konventionen om långlivade organiska föroreningar (NIP)
 • Konventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och andra ämnen (Förordning 34/1979, Londonkonventionen)
 • Bestämmelserna om hanteringen av dagvatten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om vattentjänster (119/2001) och lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010)
 • Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006), genom vilken EU:s direktiv om miljökvalitetsnormer, dvs. prioritetsämnesdirektivet har verkställts.
 • Lag (92/2010) och förordning (93/2010) om sättande i kraft av internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen.
 • Kemikalielagen (599/2013) och -förordningen (675/1993), genom vilka EU:s kemikalieförordningar verkställs.
 • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordningen (713/2014), genom vilka EU:s industriutsläppsdirektiv (75/2010) har verkställts
 • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordningen (713/2014)
 • Havsskyddslagen (1415/1994)
 • Statsrådets förordning med vilken konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Förordning 2/2000) har verkställts
 • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
 • Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
 • Lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) och – förordning (249/2014)
 • Avfallslagen (646/2011)
 • Luftvårdsprogrammet 2010, genom vilket verkställs EU:s direktiv om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar
 • Det nationella programmet för farliga kemikalier (2012)
 • Nationell åtgärdsplan för att minska utsläpp av oavsiktligt bildade POP-föreningar (NAP