Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Eutrofiering

 • Utsläppsnormerna Euro 5 och 6 för fordon (715/2007), genom vilka man kan påverka kväveutsläppen och -nedfallet
 • EU-förordning om begränsning av fosfater i tvättmedel (259/2012)
 • Protokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från 1979 (FördrS 40/2005, Göteborgsprotokollet)
 • Den internationella konventionen om förhindrande av havsförorening från fartyg från 1973 och protokollet från 1978 (Förordning 51/1983, MARPOL)
 • Nitratförordningen (1250/2014) när det gäller minskning av kvävebelastningen från hantering och lagring av gödsel samt gödsling
 • Bestämmelserna om hanteringen av dagvatten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om vattentjänster (119/2001) och lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010)
 • Skogslagen (1093/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) med hänsyn till vattenskyddet inom skogsbruk och torvmarksskogsbruk
 • Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006), genom vilken EU:s avlopps-vattendirektiv (91/271/EEG) har verkställts
 • Förbudet mot utsläpp av obehandlat toalettavfall i Finlands territorialvatten i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
 • Dagvattenplaner som ska göras med stöd av 103 l § i markanvändnings- och bygglagen
 • Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (209/2011)
 • Bestämmelser i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) som styr vattenskyddet, miljötillstånd som reglerar verksamhet som är tillståndspliktig enligt nämnda lagar (kommunala avloppsvattenreningsverk, industrianläggningar, fiskodlingsanläggningar, torvutvinningsområden, husdjursgårdar)
 • Åtgärder i industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU), som verkställts genom miljöskyddslagen (527/2014) för att minska ammoniakutsläppen från jordbruket
 • Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011)
 • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordning (713/2014)
 • Havsskyddslagen (1415/1994)
 • Statsrådets förordning med vilken konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Förordning 2/2000) har verkställts
 • Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004)
 • Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)
 • Rekommendationsavtalet mellan miljöministeriet, Finlands kommunförbund och Finlands Vattenverksförening r.f. om minskning av näringsbelastning från avloppsvatten som orsakar eutrofiering i ytvatten (24.1.2012)
 • Tapios råd i god skogsvård (2012) och frivillig skogscertifiering när det gäller vattenskyddet inom skogsbruket
 • Miljöskyddsanvisningar i fråga om vattenskyddet (bl.a. fiskodling, torvutvinning och skogsbruk
 • Miljöstrategi för trafiken för åren 2013–2020 i fråga om minskningen av kväveutsläpp från trafiken och Östersjöskyddet
 • Program och strategier för fiskodling (nationella vattenbruksprogrammet 2015, den nationella planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket*, vattenbruksstrategi 2022)
 • Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 när det gäller vattenskyddet inom jordbruket
 • Den nationella planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket (2014)
 • Nationell skogsstrategi 2025 (Statsrådets principbeslut, februari 2015)
 • Statsrådets principbeslut (30.8.2012) om hållbart och ansvarsfullt nyttjande och skydd av myrar och torvmarker