Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Roskaantuminen

  • Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (SopS 34/1979, Lontoon sopimus)
  • Vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä ja siihen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (SopS 51/1983, MARPOL)
  • Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), vesihuoltolain (119/2001) ja tulvariskien hallintalain (620/2010) säädökset hulevesien hallinnassa.
  • Jätelain (646/2011) roskaamiskielto
  • Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) sisältää mm. jätehuollon järjestämistä ja lajittelua koskevia määräyksiä
  • Pakkausjätteen säätelyä ohjaava asetus (518/2014), jolla on toimeenpantu EU:n pakkausdirektiivi (94/62/EY)
  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)
  • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
  • Suomen meriliikennestrategia 2014–2022