Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Rehevöityminen

 • Ajoneuvojen Euro 5- ja 6-päästönormit, joilla vaikutetaan typpipäästöihin ja laskeumaan
 • EU-asetus pesuaineiden fosfaattien rajoittamisesta (259/2012)
 • §  Yleissopimuksen pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämisestä (SopS 40/2005, Göteborgin pöytäkirja)
 • Vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä ja siihen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (SopS 51/1983, MARPOL)
 • Nitraattiasetus (1250/2014) lannan käsittelyn ja varastoinnin sekä lannoituksen aiheuttaman typpikuormituksen vähentämiseksi
 • Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), vesihuoltolain (119/2001) ja tulvariskien hallintalain (620/2010) säädökset hulevesien hallinnassa.
 • Metsälaki (1093/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) metsä- ja suometsätalouden vesiensuojelun kannalta
 • Yhdyskuntajätevesiasetus (888/2006), jolla on toimeenpantu EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271 /ETY)
 • Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) asettama päästökielto käsittelemättömän käymäläjäteveden purkamisesta Suomen aluevesillä
 • Maankäyttö- ja rakennuslain 103 l §:n nojalla tehtävät hulevesisuunnitelmat
 • Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).
 • Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) vesiensuojelua ohjaavat säännökset, mm. em. lakien mukaiset luvanvaraista toimintaa säätelevät ympäristöluvat (yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, teollisuuslaitokset, kalankasvatuslaitokset, turvetuotantoalueet, kotieläintilat)
 • Ympäristönsuojelulailla (527/2014) toimeenpannun teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) mukaiset toimenpiteet maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi
 • Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)
 • Merensuojelulaki (1415/1994)
 • Valtioneuvoston asetus (2/2000), jolla on toimeenpantu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimus
 • Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) [huomioiden meriliikenteen]
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
 • Ympäristöministeriön, Suomen kuntaliiton ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n välinen suositussopimus (24.1.2012) yhdyskuntajätevesien pintavesiä rehevöittävän ravinnekuormituksen vähentämiseksi.
 • Tapion hyvän metsänhoidon suositukset (2012) ja vapaaehtoinen metsäsertifiointi metsätalouden vesiensuojelussa
 • Ympäristönsuojeluohjeet vesiensuojelun kannalta (mm. kalankasvatus, turvetuotanto ja metsätalous).
 • Liikenteen ympäristöstrategia vuosille 2013–2020 liikenteen typpipäästöjen vähentämisen ja Itämerensuojelun osalta
 • Kalankasvatuksen ohjelmat ja strategiat (Kansallinen vesiviljelyohjelma 2015, Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, Vesiviljelystrategia 2022)
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maatalouden vesiensuojelussa
 • Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma (2014)
 • Kansallinen metsästrategia 2025 (valtioneuvoston periaatepäätös helmikuu 2015)
 • Valtioneuvoston periaatepäätös (30.8.2012) soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä