Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Merenpohjan koskemattomuus

 • Suomen kansallinen luontotyyppien uhanalaisuusarvio (LuTU) (2008)
 • Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja (2010)
 • Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet – Lakisääteiset turvaamiskeinot (2013)
 • Merialuesuunnitteludirektiivi (2014/89/EU) ja sen mukaiset vuonna 2021 valmistuvat merialuesuunnitelmat
 • Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (SopS 34/1979, Lontoon sopimus)
 • Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) [huomioiden fyysiset muutokset]
 • Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, SOVA-laki) [huomioiden fyysiset muutokset]
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely laki (468/1994, YVA-laki) ja – asetus (713/2006, YVA-asetus)
 • Vesilaki (587/2011) [huomioiden hydrologian]
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)
 • Valtioneuvoston asetus (2/2000), jolla on toimeenpantu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimus
 • Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) [huomioiden meriliikenteen]
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 • Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus (160/1997)
 • Vesilaki (587/2011) yhtenä Natura 2000- alueiden toteuttamiskeinona merialueilla
 • Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (2012) maakuntakaavojen kautta.
 • Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (2015)
 • Suomen rannikkostrategia, jolla on toimeenpantu EU:n suositus rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta (2002/413/EY)
 • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU, 2004–2015
 • Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (2011)
 • Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma (2007) [huomioiden elinympäristöt]
 • Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (2011)
 • Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2012–2020 haitallisten vieraslajien torjunnan osalta (valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.2006) [huomioiden vieraslajit]
 • Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2012–2020 (valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.2012) [huomioiden elinympäristöt]
 • Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma (valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.1990) osana luontotyyppien suojelua
 • Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (30.11.2000)