Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitalliset aineet

 • EU:n asetus (850/2004) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, jota on muutettu asetuksella 519/2012
 • EU:n ympäristönlaatunormidirektiivi (2013/39/EU), joka on kansallisesti toimeenpantu asetuksella 1308/2015
 • EU:n asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, REACH-asetus
 • EU:n asetus (1272/2008) aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, CLP-asetus
 • EU:n asetukset biosidivalmisteiden (28/2012/EU) ja kasvinsuojeluaineiden (1107/2009) asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä
 • SYKEn ylläpitämä Boris-tilannekuvajärjestelmä
 • Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus (SopS 15/1983, CLRTAP)
 • §  Yleissopimuksen pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämisestä (SopS 40/2005, Göteborgin pöytäkirja)
 • §  Yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja (SopS 68/2003, CLRTAP-POPs -pöytäkirja)
 • Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus (SopS 34/2004, POP)
 • §  Yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP)
 • Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (SopS 34/1979, Lontoon sopimus)
 • Vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä ja siihen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (SopS 51/1983, MARPOL)
 • Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), vesihuoltolain (119/2001) ja tulvariskien hallintalain (620/2010) säädökset hulevesien hallinnassa.
 • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006), jolla on toimeenpantu EU:n direktiivi ympäristönlaatunormidirektiivi eli prioriteettiainedirektiivi.
 • Laki (92/2010) ja asetus (93/2010) alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
 • Kemikaalilaki (599/2013) ja -asetus (675/1993), joilla toimeenpannaan EU:n kemikaaliasetukset
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja – asetus (713/2014), joilla on toimeenpantu EU:n teollisuuspäästödirektiivi (75/2010/EU)
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)
 • Merensuojelulaki (1415/1994)
 • Valtioneuvoston asetus (2/2000), jolla on toimeenpantu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimus
 • Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) [huomioiden meriliikenteen]
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
 • Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) ja – asetus (249/2014).
 • Jätelaki (646/2011) [huomioiden meriliikenteen]
 • Ilmansuojeluohjelma 2010, jolla on toimeenpantu EU:n direktiivi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista.
 • Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma (2012)
 • §  Kansallinen tahattomasti tuotettujen POP-yhdisteiden päästöjen vähentämissuunnitelma (NAP)