Vesiensuojelu 4K, Kuormitus kuriin konkreettisin keinoin

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tarkoituksena on lisätä veden viipymää kohdevesistön (Inkoonjoki) valuma-alueella ja vähentää eroosiota ja rehevöittävien ravinteiden ja kiintoainesten huuhtoutumista sisävesiin ja edelleen Itämereen. Samalla parannetaan alueen tulvanhallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä monipuolistetaan elinympäristöjä ja parannetaan näin vesieliöstön elinolosuhteita.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM ja WWF
400 000 € (YM 250 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

WWF
https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/kuormitus-kuriin/