VELMU 2 -vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

TYÖN KUVAUS

VELMU 2 jatkaa meriluonnon elottomien (geologisten ja fysikaalis-kemiallisten) ja elollisten (lajien ja niiden muodostamien luontotyyppien) ominaisuuksien kartoittamista. Kartoitusten avulla pyritään öytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistäsuojleua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. VELMUssa kerättyä aineistoa on käytetään luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (valmistui vuonna 2018), Meren tilan raportoinnissa vuonna 2018 sekä vuoden 2019 aikana valmistuvassa lajien uhanalaisuus arvioinnissa. Arvioinneissa arvioidaan myös ihmistoiminnan vaikutuksia uhanalaisuuteen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2025

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Valtion talousarvion budjettirahoitus
Vuosittain keskimäärin 1, 3 milj. € määräraha (vuosina 2011-2018 yhteensä noin 11,1 milj. €)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus
ympäristöministeriö / Penina Blankett
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU/VELMU__Vedenalaisen_meriluonnon_monimuot(15964)