Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen.

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa mitattiin vedenalaisen melun ajallista ja paikallista vaihtelua. Vaikutuksia merellisille eliöryhmille tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksena. Hanke tuotti melukarttoja, joita voidaan hyödyntää eliöryhmäkohtaisia paineita arvioitaessa ja merialuesuunnittelussa. Hankkeessa toimittiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Hyötytuuli Oy:n kanssa. Hankkeen viestinnässä on parannettu eri sektorien tietämystä vedenalaisesta melusta ja sen vaikutuksista. Suunnittelijat ja päättäjät voivat hyödyntää hankkeen tuottamia tutkimustuloksia .
Hankkeessa tuotettiin SYKE:n kanavalle Youtube-video ””Itämeren vedenalaiset äänimaisemat””: https://youtu.be/H-JlhU-99EM

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (Tila 4)
320 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus