Suunnitelma Kymijoen PCDD/F- ja elohopeakulkeuman arvioimiseksi

TYÖN KUVAUS

Työn tarkoituksena on selvittää Kymijoen kontaminattien nykyistä kulkeumaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Saatujen tulosten perusteella muodostetaan PCDD/F- ja elohopeayhdisteille kulkeumamallit, joita voidaan hyödyntää vuosikulkeuman simuloinnissa.

Kymijoessa kulkeutuvien haitallisten aineiden tutkimus on toteutettu kokonaan ja raportti ’Kymijoen PCDD/F- ja elohopeakulkeuman arviointi’ on julkaistu 2018. Tulokset lisäsivät kuitenkin epävarmuutta ja tällä hetkellä pohditaan vielä jatkohanketta, jossa tutkitaan merialuetta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017 – 2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

17 800 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (tilaaja), Kymijoen vesi ja ympäristö ry (selvityksen tekijä)

Visa Niittyniemi / Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Loppuraportti:
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2020/05/Haitta-ainetutkimuksen-raportti.pdf