Seagis 2.0

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on Merenkurkun meriympäristön kestävän käytön edistäminen sekä meren luonnonvarojen vastuullinen käyttö. Hankkeessa luotiin menetelmiä meri- ja rannikkoalueen yhtenäiseen hallinnointiin. Hankkeessa tunnistettiin biologisesti arvokkaita alueita suojelualueilla ja niiden ulkopuolella ja laadittiin Suomen ja Ruotsin rajat ylittäviä esiintymäkarttoja.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2015-2018 | toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Interreg Botnia-Atlantica
1, 5 milj. € (Suomen osuus 305 000€)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Västerbottenin Lääninhallitus (Ruotsi)
Anette Bäck / Metsähallitus
https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/seagis-2-0