Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management (SEABASED)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa arvioidaan ja etsitään keinoja, joilla voitaisiin poistaa mereen jo kertynyttä fosforia. Valikoituja menetelmiä pilotoidaan pienimuotoisesti rannikkoalueella. Osalla toimista voidaan tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle. Hankkeen tuloksena kootaan arvio toimenpiteiden soveltuvuudesta Itämeren eri olosuhteisiin.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Interreg Central Baltic -ohjelma ja John Nurmisen säätiö

2,8 milj. €, josta 2,1 milj. €
Interreg Central Baltic -ohjelmasta

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen säätiö

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/seabased-hanke/

seabasedmeasures.eu