Resurssikontti, Tuotteita jätevedestä – jatkohanke

TYÖN KUVAUS

Kehitetiin ja pilotoitiin fysikaalis-kemiallisiin yksikköoperaatioihin pohjautuva liikuteltava konttiratkaisu jäteveden puhdistukseen ja arvoaineiden talteenottoon. Mobiili konttipuhdistamo pitää sisällään kiintoaineen flokkauksen ja viirasuodatuksen, fosforin ja typen talteenoton, veden puhdistuksen uudelleen käytettäväksi sekä kiintoaineen käsittelyn hiilituotteeksi.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

CO-Innovation rahoitus,
Business Finland
BioNets -ohjelma

317 100 (BF 190 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Antti Grönroos / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/puhtaan-veden-ja-ravinteiden-talteenotto-saariston-veneiden-ja-kalajalostamon