Rakennekalkin vaikutus Pakkalanjärven fosforikuormitukseen (RAKAVA)

TYÖN KUVAUS

Maatalouden aiheuttama vesien ravinnekuormitus ei ole laajamittaisista toimista huolimatta alentunut kuin vähän. Tarve kustannustehokkaille ja käytännössä riittävän laajoille alueille soveltuville kuormitusta vähentäville menetelmille on ilmeinen. Hankkeen paikalliset tavoitteet ovat pahasti rehevöityneeseen Pakkalanjärveen kulkeutuvan maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen rakennekalkituksella ja rakennekalkitusmenetelmän tutkiminen hiesu- ja hietasavimailla.

Hankkeessa selvisi, että pelto-ojissa sameus oli hyvin alhainen eikä rakennekalkitus vaikuttanut sameutta alentavan. Ojavesissä oli korkeita liuenneen fosforin pitoisuuksia, luultavimmin peltolohkojen korkeiden fosforilukujen seurauksena. Hankkeessa saatujen tulosten mukaan liuenneen fosforin pitoisuus vaikutti rakennekalkituksen jälkeen pienentyneen jonkin verran, mutta tulos on muun muassa pitoisuushavaintojen vähyyden ja suuren hajonnan vuoksi epävarma.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
128 000 (YM 78 860 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Pakkalanjärven vesiensuojeluyhdistys
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Rakennekalkin_vaikutus_Pakkalanjarven_fosforikuormitukseen_RAKAVA