Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023: (toimenpide 31.) Edistetään ravinteiden poistoa merestä esimerkiksi jatkamalla ja laajentamalla Lähikalahanke-toimintatapaa ja kokeilemalla uusia kunnostusmenetelmiä, ja Helsingissä (toimenpide 68.) selvitetään, kuinka voidaan kokeilla uposkasvillisuuden istuttamista koealueille; uposkasvillisuuden elvyttäminen voisi kirkastaa vettä ja sitoa sedimentin orgaanista ainesta ja ravinteita sedimenttiin, jolloin rehevöitymistä voitaisiin hillitä (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän 1. Kirkkaat rannikkovedet alla toimenpide 31. osana ravinteiden poistoon liittyviä vesiensuojelutoimia ja päämäärän 4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö toimenpide 68. meriluonnon ennallistamistoimena. Päämäärän 1 toimenpiteet tähtäävät vähentämään kaupungeista ja niiden valuma-alueilta tulevaa kiintoaineen ja rehevöittävien ravinteiden (fosfori ja typpi) kuormitusta, ja päämäärän 4 toimenpiteet tähtäävät täydentämään tietoa vedenalaisesta meriluonnosta ja toteuttamaan monikäytön periaatetta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

https://www.itamerihaaste.net/