Natura-alueiden tila-arviointi eli ns. NATA-työ

TYÖN KUVAUS

NATA-hankkeessa on päivitetty Natura 2000 -aluekohtaiset luonto-, kulttuuri- ja käyttöarvot, arvioitu alueiden nykytilaa sekä arvoihin kohdistuvia uhkatelijöitä sekä tavoitetilan säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Lisäksi on arvioitu luontotyyppien ja lajien tilaa sekä tehtyjen suojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Tila-arviointi tehdään 3-4 vuoden välein ja viimeisin raportti koskee jaksoa 2013-2018.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018 | toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Budjettirahoitus
120 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus Luontopalvelut ja ELY-keskukset
Anu Riihimäki / Metsähallitus
https://www.ymparisto.fi/natura