Merialuesuojelun  tehostaminen  ja  huomioon  ottaminen  merialuesuunnittelussa (Tila2)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tarkastellaan mereisen suojelualuverkoston suojelun tilaa, sekä luontoarvojen sijoittumista suojelualueverkoston sisälle. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan suojelualueisiin kohdistuvia potentiaalisia paineita sekä kirjoitetaan ohjeistus siitä, miten suojelualueet tulisi huomioida merialuesuunnittelussa.

Ohjeistus on julkaistu pdf-muodossa vuoden 2019 lopulla. Arnkil, A., Hoikkala, J ja Sahla M. (toim.) 2019: Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A231.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.4.2018-31.12.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

416 000 € (Suomen osuus 16 000€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus- Luontopalvelut

Metsähallitus / Anu Riihimäki

http://www.metsa.fi/fi/web/guest/merisuojelu

Linkki julkaisuun:
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2396