Merialueen kiviaineksen ja mineraalien kestävän käytön työryhmä (”Merihiekkatyöryhmä”)

TYÖN KUVAUS

Työryhmän tehtävänä on kehittää merialueiden mineraalien ja kiviainesten käyttöön liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi. Suomen merenhoidon toimenpideohjelman 2016-2021 mukaisesti laaditaan kooste hyvistä käytännöistä merihiekan ja kiviainesten kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Virkatyötä

115 000 € (YM 66 000€, GTK 49 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

ympäristöministeriön vetämä työryhmä
Juhani Gustafsson ja Penina Blankett / ympäristöministeriö