Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset öljylastin siirrosta

TYÖN KUVAUS

MARPOL 73/78 –yleissopimuksen öljysäiliöalusten välistä öljylastin siirtoa koskeva sääntely tuli Suomessa kansallisesti voimaan merenkulun ympäristönsuojelulain muutoksen myötä 1.7.2017. MARPOL–yleissopimuksen vaatimusten lisäksi merenkulun ympäristönsuojelulaissa asetetaan lisärajoitteita öljylastin siirroille. Öljylastinsiirtoja saa suorittaa vain satama-alueilla sekä Trafin erikseen nimeämillä alueilla Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Virkatyö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Liikennehallinto

Laura Sarlin / liikenne- ja viestintäministeriö ja Vilja Klemola / ympäristöministeriö

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 Öljylastin siirto aluksesta toiseen: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091672#L2a