Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone -menetelmällä

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kehitettiin, testattiin ja pilotoitiin fysikaalis-biologista menetelmää (Envistone –menetelmä), jolla ammoniumtyppi otetaan talteen nitraattimuodossa maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa syntyvistä jätevesistä ja muunnetaan edelleen kaupalliseksi ravinneliuokseksi. Projektin lopputuloksena rakennettiin toimiva laitos Kajaaniin, jossa poistetaan typpi kaatopaikan suotovesistä ennen niiden johtamista luontoon. Parhaillaan prosessia mitoitetaan teurasjätteen käsittelylaitoksen puhdistamon jäännöstypen käsittelyyn sekä kompostointilaitoksen rejektiveden typenpoistoon maasuodatuksen jälkeen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.6.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
320 000 € (MMM 144 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Envitop Oy
https://www.envitop.com/