Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella (CWPharma)

TYÖN KUVAUS

CWPharma-hankkeessa kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä niiden vaikutuksista vesieliöihin, arvioidaan eri päästölähteiden merkitystä Itämeren alueen lääkeainekuormaan ja kehitetään keinoja päästöjen hallintaan.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Interreg Baltic Sea Region ja TEM:n vastinrahoitus 3 720 000 € (EU: 2 190 000 €; TEM: 140 000 €; hankepartnerit: 1 400 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus

Noora Perkola / Suomen ympäristökeskus
http://www.cwpharma.fi

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Laakepaastojen_vahentaminen_Itameren_alueella__CWPharma