Kaupunkivesistöt kuntoon – Helsingin ja Espoon yhteishanke paikallisten vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi (Itämerihaaste)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa pilotoidaan Helsingin Maunulanpurossa ja Espoon Otsolahdessa innovatiivista biohiileen perustuvaa biopuhdistusmenetelmää, jolla hidastetaan virtaamaa ja parannetaan kaupunkialueiden hulevesien laatua vähentämällä ravinteiden, haitta-aineiden ja hienoaineksen määrää hulevesissä. Haaganpuro ja sen sivuhaara Maunulanpuro ovat Helsingissä tärkeitä taimenen kutupaikkoja, joita kaupunkialueella uhkaavat mm. pienteollisuuden päästöt ja liikenteen hulevedet. Otsolahti Espoossa on matala, lähes suljettu merenlahti, joka mataloitumista ja rehevöitymistä pyritään hillitsemään pienentämällä hulevesien kuormitusta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.10.2017 – 30.6.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
687 000 € (YM 412 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Miitta Rantakari /Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
http://www.itamerihaaste.net/tyomme/hankkeemme/kaupunkivesistot_kuntoon