Katsaus lietteiden sisältämien haitta-aineiden vaikutuksiin riskienarviointien perusteella (LIERI) -hanke

TYÖN KUVAUS

Hanke selvitti puhdistamolietteiden hyödyntämisen vaikutuksia ihmisten ja ympäristön terveydelle. Hankkeessa koottiin tietoa lietteiden haitta-aineista sekä taudinaiheuttajamikrobeista. Tarkasteltuja haitta-aineita olivat haitalliset metallit, orgaaniset haitta-aineet (mm. lääkeaineet) ja mikromuovit.Taudinaiheuttajamikrobeista tarkasteltiin suolistosta peräisin olevien bakteerien,virusten ja alkueläinten lisäksi ihmisille infektioita aiheuttavia ympäristöbakteereita. Haitallisena vaikutuksena tarkasteltiin myös mikrobien välittämää antibioottiresistenssiä. Hankkeen loppuraportti on julkaistu vuoden 2018 lopussa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus ja Laki ja Vesi Oy

Saijariina Toivikko / VVY
Niina Vieno / Laki ja Vesi Oy

Hankkeen loppuraportti:
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543281/luke-luobio_58_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y