Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selvittää jätevesilietteen sisältämän fosforin pitkäkestoinen lannoitusvaikutus. Yhtenä tavoitteena on tehdä haitta-ainepitoisuuksien, biokertyvyyden ja genotoksisuustestauksen perusteella ympäristöriskinarvio yhdyskuntalietteistä valmistetuille lopputuotteille. Lisäksi selvitetään mm. lietteen jatkokäsittelymenetelmänä käytetyn pyrolyysin vaikutusta lietefosforin käyttökelpoisuuteen kasvintuotannossa sekä lietteen sisältämien haitallisten aineiden määriin.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2015-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus
Kari Ylivainio / Luonnovarakeskus
https://www.luke.fi/projektit/pproduct-jatevesilietefosforin/