Jätevedenpuhdistamojen lietteiden tuotteistaminen (RAVITA)

TYÖN KUVAUS

RAVITA DEMO-hankkeessa tavoitteena oli testata pienen jätevedenpuhdistamon mittakaavassa innovatiivista ravinteiden talteenottoratkaisua vesiensuojelullisesti kestävällä tavalla. Prosessissa fosfori talteenotetaan suoraan jätevedestä saostamalla ja jatkojalostetaan fosforihapoksi. Tavoitteena on kehittää prosessia edelleen ja kerätä kaupallistamisen kannalta keskeistä informaatiota. Tuotekehityksen pääfokuksena ovat olleet prosessin käytettävyys ja asiakasta kiinnostavat lopputuotteet.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, HSY

https://www.hsy.fi/ravita/fi/etusivulle/Sivut/default.aspx