Jätevedenpuhdistamojen lietteiden tuotteistaminen (PAKU)

TYÖN KUVAUS

Hanke on ensimmäinen kaupallisen PAKU-laitoksen toimitus. Hankkeessa rakennettiin Rovaniemen kaupungin jätevedenpuhdistamon ravinteiden kierrätykseen tarkoitettu täyden mittakaavan PAKU-laitos. Tavoitteena on ottaa yhdyskuntien jätevesien ravinteet talteen ja jalostaa niistä edullisia ja turvallisia kierrätyslannoitteita ja energiaa kaukolämpöverkkoon

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Napapiirin energia ja vesi/Endev

https://www.endev.fi/tulevia-hankkeita/more-about-elecrent/