Itämerilaskuri

TYÖN KUVAUS

Laskurilla kuluttaja ja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen eli oman Itämeri-jalanjälkensä. Laskuri ottaa huomioon fosforin ja typen, jotka ovat Itämerta rehevöittävät pääravinteet. Laskurissa ovat mukana kaikki tärkeimmät kuormittavat ja kuormitusta kompensoivat tekijät. Kuormitusta aiheutuu ravinnon tuotannosta, asumisen ja loma-asumisen jätevesistä, energian kulutuksesta, liikkumisesta ja muusta kulutuksesta. Ravinnepäästöjä kompensoivina tekijöitä ovat luonnonkalan kulutus ja kalastus.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Julkaistiin verkossa helmikuussa 2017

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, John Nurmisen Säätiö ja Helsingin Sanomat
https://www.syke.fi/itamerilaskuri