Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon (Lietehiili)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on edistää jätevesipohjaisten hiilen ja ravinteiden kierrätystä tutkimalla, kuinka hiiltoprosessin olosuhteet vaikuttavat lopputuotteen laatuun ja sen soveltuvuuteen erilaisissa käyttökohteissa. Tarkasteltavia käyttökohteita ovat mm. hiilen käyttö maanparannusaineena ja lannoitteena. Hankkeessa hyödynnetään teollisen mittakaavan edistyksellistä pyrolyysiteknologiaa (pilot-laitteisto).

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.10.2018-31.11.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
455 500 € (YM 320 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Gasum ja Luonnonvarakeskus

www.hsy.fi/lietehiili