Freshabit LIFE IP- hanke

TYÖN KUVAUS

Projektissa rakennetaan kalateitä, elvytetään jokihelmisimpukan kantoja sekä kunnostetaan puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Työ parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa ja työkaluja sekä kerrotaan, mitä veden valtakunnassa tapahtuu.
Vesistökunnostuksien tavoitteina on vesilinnuston, jokihelmisimpukan, kalojen ja muun vesi- ja kosteikkoeliöstön elinympäristön parantaminen. Lisäksi kunnostuksilla voidaan edistää alueiden virkistyskäyttöä ja kasvattaa niiden viihtyisyyttä tai luonnon- ja maisemansuojelullisia arvoja, jolloin työstä hyötyvät ihmiset ja luonto. Koska vesistöt ja valuma-alueet eivät tunne rajoja, tarvitaan monta tekevää käsiparia. Työssä on mukana poikkeuksellisen laaja joukko tutkimuslaitoksia, valtion virastoja, yrityksiä, järjestöjä ja rahoittajia

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2022

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

LIFE +

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallituksen luontopalvelut
https://www.metsa.fi/freshabit/