Vaikuta vesiin

Seuraa vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutumista

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, että saavutetaan vesistöjen ja Itämeren hyvä tila. Tämän sivuston avulla vesiensuojelusta kiinnostuneet toimijat saavat havainnollista tietoa vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisesta sekä toimeenpanoon liittyvistä tarpeista.

LUE LISÄÄ

Vesienhoidon suunnittelua varten Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, joista jokaiselle on laadittu oma vesienhoitosuunnitelma. Ahvenanmaa muodostaa kahdeksannen vesienhoitoalueen ja laatii oman vesienhoitosuunnitelman. Suunnitelmat toimivat perustana alueiden vesiensuojelulle. ELY-keskukset laativat omille toimialueilleen ja Ahvenanmaan maakuntahallitus omalleen toimenpideohjelmat, joista löytyvät tarvittavat tiedot vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Merenhoitosuunnitelma pitää sisällään arvion meren nykytilasta, tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä toimenpideohjelman. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma koskee koko Suomen merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Ahvenanmaan maakuntahallitus laatii oman toimenpideohjelman Ahvenmaan merialueelle.

Vuoden 2016 alussa alkoi vesienhoidon ja merenhoidon uusi kuusivuotinen suunnitelmakausi (v. 2016-2021), jonka toteumaa arvioitiin vuoden 2018 lopussa.

Toimenpiteiden jaottelu

Vesienhoidon toimenpiteet Vesienhoidon toimenpiteet kohdistuvat suoraan pinta- ja pohjavesiin sekä niiden valuma-alueelle.
TUTUSTU

Merenhoidon toimenpiteet Merenhoidon toimenpiteet pyrkivät parantamaan meriympäristön tilaa ja vähentämään siihen kohdistuvia paineita.
TUTUSTU

Nosta rahat pintaan!

Nosta rahat pintaan

Tutustu vesienhoidon ja merenhoidon
toimenpideohjelmien rahoituksiin ja rahoitushakuihin.

Tutustu

Vesienhoitosuunnitelmat
kattavat

28 815 km2

järviä

Suomen merenhoitosuunnitelma
kattaa

82 000 km2

merialueita (aluevedet ja talousvyöhyke)