Statusbedömning av Natura-områden eller det s.k. NATA-arbetet

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom NATA-projektet har områdesspecifika natur-, kultur- och bruksvärden uppdaterats, gjorts en uppskattning av nuvarande tillståndet av områden samt hoten mot värden samt åtgärder och planer för att upprätthålla eller uppnå måltillståndet Därtill har naturtypernas och arters tillstånd samt tillräckligheten av de genomförda skyddsåtgärderna bedömts. Statusbedömning görs med 3-4 års mellanrum och den senaste rapporten gäller perioden 2013-2018.

TIDTABELL

2016-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Budgetfinansiering

120 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Forststyrelsen, Naturtjänster och NTM-centralerna

Anu Riihimäki / Metsähallitus

https://www.ymparisto.fi/natura